ارتباط با ما •

تلفن مستقیم واحد فروش : ۴۴۲۷۷۳۲۶-086

تلفن دفتر مرکزی : ۳۶۰۶۷-031

 E-mail. info@delijansteel.com