بازدید رییس و معاون گمرک استان مرکزی و رییس صنعت و معدن استان از گروه آریا فولاد